ภารกิจ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สังคม

เพื่อให้ประชาชนและนักศึกษาได้รับคำแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการด้านกฎหมายให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ