โครงการของหลักสูตร

คลินิกกฎหมาย

การจัดตั้งศูนย์คลินิกกฎหมายเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายแก่คนในสังคม

การไกล่เกลี่ย

การให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ย

ภารกิจ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สังคม

เพื่อให้ประชาชนและนักศึกษาได้รับคำแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการด้านกฎหมายให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ