โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ย

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

- กฎกระทรวง การคัดค้าน การถอดถอน การสิ้นสภาพ และการเพิกถอนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๖๑

- ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๖๒

- ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รายละเอียดของคาร้อง และระยะเวลาในการพิจารณาคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๖๒

นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรมระยะที่ 1

เอกสารโครงการ

วิดิโอนำเสนอผลการดำเนินโครงการ

วิดิโอเผยแพร่ความรู้

วิดิโอแนะนำโครงการ